bra psykolog, EMDR, terapi Göteborg

ELIZA NAZHAEVA

Leg.psykolog

Specialist i psykologisk behandling/psykoterapi

Jag är legitimerad psykolog och har arbetslivserfarenhet bland annat inom barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri, vuxen öppenvårdspsykiatri samt  kriminalvården i Göteborg. Jag har arbetat med psykologisk behandling, psykoterapier och utredningsarbete och har träffat människor med depression, ångest, posttraumatiskt stress (PTSD samt C-PTSD), relationssvårigheter, tvångsproblematik mm.  Jag har ett särskilt engagemang för människor som lider av svåra och komplexa tillstånd och mitt främsta kompetensområde är inom trauma och dissociation. 

Min teoretiska grund är psykodynamisk / relationell. Det innebär att jag utgår från att psykiska symtom går att förstå och göra begripliga. Den grundar sig också i antagandet att människans medfödda behov av relationer har avgörande betydelse för psykisk utveckling och välbefinnande. En central del i mitt psykoterapeutiska arbete är att jag tillsammans med klienten utforskar och försöker förstå vad som har orsakat lidande eller problem i personens liv. Känslor och tankar tillsammans med olika kroppsupplevelser fungerar som vägledning för att hjälpa oss hitta den viktiga berättelsen om vad som har lagt grunden till de nuvarande problemen. 

Jag är utbildad inom följande behandlingsmetoder och integrerar dessa i mitt behandlingsarbete: psykodynamisk psykoterapi (PDT), kognitiv beteendeterapi (KBT), dialektisk beteendeterapi (DBT), unified protocol (UP), interpersonell psykoterapi (IPT), egostate terapi (EST), EMDR (certifierad terapeut), hypnos och imaginativa metoder. 

Jag har även en tvåårig lärar- och handledarutbildning  som ger behörighet i att handleda och undervisa i psykoterapi, kompetens att handleda vård- och omsorgspersonal, samt grupper och ledare i organisationer. 

 
 
 
 
 
 
 
bra psykoterapeut

KAROLINA WILLÉN

Leg.psykolog

 

Jag har arbetat som psykolog sedan 2008. Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med psykoterapier inom ramen för vuxenpsykiatrin där jag mött människor med varierade problem såsom depression, ångesttillstånd och relationssvårigheter. Jag har särskild erfarenhet av att arbeta med personer som varit med om svåra och känslomässigt överväldigande händelser i livet som medfört smärtsamma symtom, tillitssvårigheter och negativa upplevelser av sig själv och sin kropp.

Min psykoterapeutiska grund är relationell/psykodynamisk. I korthet innebär det att jag ser psykiska symtom som meningsbärande och det psykoterapeutiska arbetet som ett ömsesidigt samarbete klient/terapeut. Min erfarenhet är att den terapeutiska relationen utgör grunden för ett inre och stärkande förändringsarbete och att den utgör en mycket värdefull källa för utforskande och förändring av relationsmönster, upplevelser av sig själv och andra. Jag är utbildad i EMDR, hypnos och egostate-terapi och integrerar delar av dessa behandlingsinriktningar i mitt psykoterapeutiska arbete.

Vi står under socialstyrelsens tillsyn och är skyldiga att journalföra samtalen. Vi värnar om klientens integritet och har tystnadsplikt. Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR).

KONTAKT:
ELIZA NAZHAEVA 0735-050 871
KAROLINA WILLÉN 0739-854 683
LÅNGEDRAGSVÄGEN 28, GÖTEBORG
psykologvast@gmail.com

Traumabehandling EMDR Göteborg
Stäng meny